Hồ sơ pháp lý về cấp phép trong xử lý nước thải

Ngày đăng: 10:59 AM 16/10/2017 - Lượt xem: 68

Các căn cứ pháp luật về môi trường

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/06/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch môi trường, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch môi trường, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/02/2015.

Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về Quản lý chất thải và phế liệu

Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ TN&MT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ TN&MT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, có hiệu lực từ ngày 15/07/2015.

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ TN&MT quy định chi tiết về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 15/07/2015.

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

 

Với mục đích hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng, Quý khách cần lập hồ sơ pháp lý môi trường vui lòng liên hệ công ty để được tư vấn tốt nhất.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔNG THỊNH

Địa chỉ: Số 407 Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024 3215 1521     Hotline : 0904 101 575 

Email: dongthinhxd@gmail.com